Ukrayna Üniversiteleri


Bila Cerkva State Agrarian University - Ukraynaca – İngilizce http://www.btsau.kiev.ua
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.chnu.cv.ua
Crimea State Medical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.csmu.cjb.net
Dnepropetrovsk State Technical University of Railway Transport - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.diit.dp.ua
Dnepropetrovsk State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.dsu.dp.ua
Donetsk Üniversitesi / ????????? ???????????? ??????????? / Donetsk National University - Ukraynaca – İngilizce http://www.donnu.edu.ua
Donetsk Üniversitesi // Donetsk State Medical University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.dsmu.edu.ua
Donetsk Üniversitesi // Donetsk National Technical University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.donntu.edu.ua
East Ukrainian State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.vugu.lugansk.ua
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.ifdtung.if.ua
Kharkov State Polytechnical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.kpi.kharkov.ua
Kharkov national university IV level of radioelectroniks - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.kture.kharkov.ua
Kharkov State Transport Technical University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.khadi.kharkov.ua
Kharkiv State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.univer.kharkov.ua
Kherson State Pedagogical University - Ukraynaca - Rusça – İngilizcehttp://www.university.kherson.ua
Kiev Üniversitesi // Kiev National Aviation University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.nau.edu.ua
KROK Institute of Economics and Law - Ukraynaca – İngilizce http://www.krok.edu.ua
Lviv Üniversitesi // Lviv Polytechnical State University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.lp.edu.ua
Lviv Üniversitesi // Lviv State Ivan Franko University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.franko.lviv.ua
Lviv Üniversitesi // Lviv State Medical University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.meduniv.lviv.ua
National Agricultural University - Ukraynaca – İngilizce http://www.nauu.kiev.ua
Kiev Üniversitesi / National Technical University of Ukraine (Kiev Politechnical Institute) - Ukraynaca – İngilizce http://www.ntu-kpi.kiev.ua
Kiev Üniversitesi / National University "Kiev-Mohyla Academy" - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.ukma.kiev.ua
National University (Ostroh Academy) - Ukraynaca – İngilizce http://www.uosa.uar.net
National University of Food Technologies - Ukraynaca – İngilizce http://www.usuft.kiev.ua
Odessa Üniversitesi / Odessa I.I. Mecnikov State University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.imem.odessa.ua
Odessa Üniversitesi // Odessa State Marine University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.osmu.odessa.ua
Odessa Üniversitesi // Odessa State Maritime Academy - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.ma.odessa.ua
Odessa Üniversitesi // Odessa State Politechnic University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.opu.ua
Podilya Technological University - Ukraynaca – İngilizce http://www.podol.khmelnitskiy.ua
Poltava State Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://pstu.pi.net.ua
Vasyl Stefanyk Precarpathian University - Ukraynaca – İngilizce http://www.pu.if.ua
Simferopol State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.ccssu.crimea.ua
Sumy State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.sumdu.edu.ua
National Taras Shevchenko University of Kyiv - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.univ.kiev.ua
Ternopil State Ivan Puluj Technical University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.tu.edu.te.ua
National University of Pharmacy - Ukraynaca – İngilizce http://www.ukrfa.kharkov.ua
Ukrainian State Chemical Technology University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.usuce.dp.ua
Ukrainian State Marine Technical University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.usmtu.edu.ua
National University of Internal Affairs - Ukraynaca – İngilizce http://www.univd.edu.ua
Uzhgorod State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.univ.uzhgorod.ua
Vinnica State M.I. Pyrogov Medical University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.vnmu.vn.ua
Vinnica State Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.vstu.vinnica.ua
Zaporizhzhe State Technical University - Ukraynaca – İngilizcehttp://www.zstu.zaporizhzhe.ua
Zaporizhzhe State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.zsu.zaporizhzhe.ua


Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu